zy00075 【语文乘风】2020高考复习系统班 一轮飞跃班 基础复习系统班

发布时间: 2020-03-24

科目 语文 资源 视频

¥2.00

立即下载 加入收藏

5.0分/21人

升级会员组 享受更多优惠

自动发货

zy00075 【语文乘风】2020高考复习系统班 一轮飞跃班 基础复习系统班


存储:百度网盘


——/乐学巴士/高中阶段/高考冲刺/2020高考语文课程/2020高考语文一轮课程/zy00075 【语文乘风】2020高考复习系统班 一轮飞跃班 基础复习系统班/

├──2020高考乘风语文一轮复习系统班(完结)  

|   ├──00.2020年高考语文一轮复习导学课  

|   |   └──**2020年高考语文一轮复习导学课.mp4  378.64M

|   ├──00群文件  

|   |   ├──20届小说真题训练作业(可打印)  

|   |   ├──8套优质模拟卷(可打印)  

|   |   ├──病句(可打印)  

|   |   ├──成语+真题(可打印)  

|   |   ├──乘语日常活动  

|   |   ├──记忆曲线使用方法及应用  

|   |   ├──论述文练习(可打印)  

|   |   ├──默写(可打印)  

|   |   ├──群视频资料  

|   |   ├──诗歌鉴赏(可打印)  

|   |   ├──素材转述练习(可打印)  

|   |   ├──文学类大阅读资料(可打印)  

|   |   ├──文言文课后作业(可打印)  

|   |   ├──文言文知识点(讲义上有)  

|   |   ├──小伙伴思维导图&总结展示(棒棒哒~)  

|   |   ├──语文相关文档(可了解)  

|   |   ├──语用专题(狂刷题+答案)  

|   |   └──作文素材(可打印)  

|   ├──01.高考文学类大阅读零基础飞跃(完结)  

|   |   ├──**01- 高考文学类大阅读零基础飞跃1.mp4  323.09M

|   |   ├──**02- 高考文学类大阅读零基础飞跃2.mp4  228.34M

|   |   ├──**03- 高考文学类大阅读零基础飞跃3.mp4  332.70M

|   |   ├──**04- 高考文学类大阅读零基础飞跃4.mp4  290.30M

|   |   ├──**05- 高考文学类大阅读零基础飞跃5.mp4  329.77M

|   |   ├──**06- 高考文学类大阅读零基础飞跃6.mp4  422.78M

|   |   ├──**07- 高考文学类大阅读零基础飞跃7.mp4  304.01M

|   |   ├──**08- 高考文学类大阅读零基础飞跃8.mp4  309.76M

|   |   └──**课表-1.jpg  133.81kb

|   ├──02.高考实用类大阅读零基础飞跃 (完结)  

|   |   ├──**01- 高考实用类大阅读零基础飞跃1.mp4  338.70M

|   |   ├──**02- 高考实用类大阅读零基础飞跃2.mp4  253.22M

|   |   ├──**03- 高考实用类大阅读零基础飞跃3.mp4  264.15M

|   |   ├──**04- 高考实用类大阅读零基础飞跃4.mp4  385.72M

|   |   ├──**05- 高考实用类大阅读零基础飞跃5.mp4  322.39M

|   |   ├──**06.高考实用类大阅读零基础飞跃6.mp4  304.83M

|   |   ├──**07- 高考实用类大阅读零基础飞跃7.mp4  354.06M

|   |   └──**08- 高考实用类大阅读零基础飞跃8.mp4  673.82M

|   ├──03.高考文言文零基础飞跃(完结)  

|   |   ├──**01-- 高考文言文零基础飞跃1.mp4  504.67M

|   |   ├──**02-- 高考文言文零基础飞跃2.mp4  516.41M

|   |   ├──**03-- 高考文言文零基础飞跃3.mp4  511.94M

|   |   ├──**04-- 高考文言文零基础飞跃4.mp4  582.31M

|   |   ├──**05-- 高考文言文零基础飞跃5.mp4  654.30M

|   |   ├──**06-- 高考文言文零基础飞跃6.mp4  652.63M

|   |   ├──**07-- 高考文言文零基础飞跃7.mp4  554.26M

|   |   └──**08-- 高考文言文零基础飞跃8.mp4  744.12M

|   ├──04.高考诗歌鉴赏零基础飞跃(完结)  

|   |   ├──**01-高考诗歌鉴赏零基础飞跃1.mp4  399.96M

|   |   ├──**02-高考诗歌鉴赏零基础飞跃2.mp4  451.14M

|   |   ├──**03-高考诗歌鉴赏零基础飞跃3.mp4  415.03M

|   |   ├──**04-高考诗歌鉴赏零基础飞跃4.mp4  487.47M

|   |   ├──**05-高考诗歌鉴赏零基础飞跃5.mp4  556.83M

|   |   ├──**06- 高考诗歌鉴赏零基础飞跃6.mp4  728.32M

|   |   ├──**07- 高考诗歌鉴赏零基础飞跃7.mp4  622.08M

|   |   ├──**08- 高考诗歌鉴赏零基础飞跃8.mp4  616.13M

|   |   └──**课表-4.png  33.55kb

|   ├──05.高考论述文零基础飞跃(完结)  

|   |   ├──**01- 高考论述文零基础飞跃1.mp4  807.36M

|   |   ├──**02- 高考论述文零基础飞跃2.mp4  786.91M

|   |   ├──**03- 高考论述文零基础飞跃3.mp4  773.32M

|   |   ├──**04- 高考论述文零基础飞跃4.mp4  864.99M

|   |   ├──**05- 高考论述文零基础飞跃5(1).mp4  423.86M

|   |   ├──**05- 高考论述文零基础飞跃5(2).mp4  844.34M

|   |   ├──**06- 高考论述文零基础飞跃6.mp4  1.00G

|   |   ├──**07- 高考论述文零基础飞跃7.mp4  1.01G

|   |   └──**08- 高考论述文零基础飞跃8.mp4  571.87M

|   ├──06.把高考默写长篇目刻在脑子里(录播完结)  

|   |   ├──**01- 把高考默写长篇目刻在脑子里1.mp4  290.91M

|   |   ├──**02- 把高考默写长篇目刻在脑子里2.mp4  226.86M

|   |   ├──**03- 把高考默写长篇目刻在脑子里3.mp4  201.38M

|   |   ├──**04- 把高考默写长篇目刻在脑子里4.mp4  240.27M

|   |   ├──**05- 把高考默写长篇目刻在脑子里5.mp4  209.72M

|   |   ├──**06- 把高考默写长篇目刻在脑子里6.mp4  213.59M

|   |   ├──**07- 把高考默写长篇目刻在脑子里7.mp4  191.22M

|   |   ├──**08- 把高考默写长篇目刻在脑子里8.mp4  279.23M

|   |   ├──**09- 把高考默写长篇目刻在脑子里9.mp4  189.75M

|   |   └──**10- 把高考默写长篇目刻在脑子里10.mp4  222.40M

|   ├──07.高考必备800成语速记(录播)  

|   |   ├──**01- 高考必备800成语速记1.mp4  267.78M

|   |   ├──**02- 高考必备800成语速记2.mp4  227.82M

|   |   ├──**03- 高考必备800成语速记3.mp4  243.29M

|   |   ├──**04- 高考必备800成语速记4.mp4  235.54M

|   |   ├──**05- 高考必备800成语速记5.mp4  207.14M

|   |   ├──**06- 高考必备800成语速记6.mp4  197.94M

|   |   ├──**07- 高考必备800成语速记7.mp4  204.36M

|   |   ├──**08- 高考必备800成语速记8.mp4  199.64M

|   |   ├──**09- 高考必备800成语速记9.mp4  197.97M

|   |   └──**10- 高考必备800成语速记10.mp4  234.43M

|   ├──08.层层剥笋法攻克病句(录播)  

|   |   ├──**01- 层层剥笋法攻克病句1.mp4  264.46M

|   |   ├──**02- 层层剥笋法攻克病句2.mp4  277.62M

|   |   ├──**03- 层层剥笋法攻克病句3.mp4  356.19M

|   |   ├──**04- 层层剥笋法攻克病句4.mp4  241.03M

|   |   ├──**05- 层层剥笋法攻克病句5.mp4  266.11M

|   |   ├──**06- 层层剥笋法攻克病句6.mp4  208.60M

|   |   ├──**07- 层层剥笋法攻克病句7.mp4  237.56M

|   |   ├──**08- 层层剥笋法攻克病句8.mp4  259.73M

|   |   ├──**09- 层层剥笋法攻克病句9.mp4  265.72M

|   |   └──**10- 层层剥笋法攻克病句10.mp4  267.60M

|   ├──09.高考病句核心考点突破(录播)  

|   |   ├──**01- 高考病句核心考点突破1.mp4  285.18M

|   |   ├──**02- 高考病句核心考点突破2.mp4  251.05M

|   |   ├──**03.高考病句核心考点突破3.mp4  214.09M

|   |   ├──**04- 高考病句核心考点突破4.mp4  201.36M

|   |   ├──**05.高考病句核心考点突破5.mp4  229.31M

|   |   ├──**06- 高考病句核心考点突破6.mp4  206.87M

|   |   ├──**07- 高考病句核心考点突破7.mp4  222.52M

|   |   ├──**08- 高考病句核心考点突破8.mp4  230.18M

|   |   ├──**09- 高考病句核心考点突破9.mp4  238.64M

|   |   └──**10- 高考病句核心考点突破10.mp4  190.66M

|   ├──10.语言文字运用各类题型答疑口诀全解(录播)  

|   |   ├──**01 语言文字运用各类题型答题口诀全解1.mp4  600.26M

|   |   ├──**02 语言文字运用各类题型答题口诀全解2.mp4  320.56M

|   |   ├──**03 语言文字运用各类题型答题口诀全解3.mp4  389.77M

|   |   ├──**04 语言文字运用各类题型答题口诀全解4.mp4  171.20M

|   |   ├──**05 语言文字运用各类题型答题口诀全解5.mp4  284.35M

|   |   ├──**06 语言文字运用各类题型答题口诀全解6.mp4  145.97M

|   |   ├──**07 语言文字运用各类题型答题口诀全解7.mp4  188.69M

|   |   ├──**08 语言文字运用各类题型答题口诀全解8.mp4  168.56M

|   |   ├──**09 语言文字运用各类题型答题口诀全解9.mp4  184.82M

|   |   └──**10 语言文字运用各类题型答题口诀全解10.mp4  408.48M

|   ├──11.诗歌鉴赏专题(录播)  

|   |   ├──**01- 诗歌鉴赏从入门到精通1.mp4  195.78M

|   |   ├──**02- 诗歌鉴赏从入门到精通2.mp4  243.68M

|   |   ├──**03- 诗歌鉴赏从入门到精通3.mp4  202.62M

|   |   ├──**04- 诗歌鉴赏从入门到精通4.mp4  271.57M

|   |   ├──**05- 诗歌鉴赏从入门到精通5.mp4  194.46M

|   |   ├──**06- 诗歌鉴赏从入门到精通6.mp4  210.46M

|   |   ├──**07- 诗歌鉴赏从入门到精通7.mp4  208.85M

|   |   ├──**08- 诗歌鉴赏从入门到精通8.mp4  116.50M

|   |   ├──**09- 诗歌鉴赏从入门到精通9.mp4  268.17M

|   |   └──**10- 诗歌鉴赏从入门到精通10.mp4  223.03M

|   └──12.文言文专题(录播)  

|   |   ├──**01- 五步翻译法让文言文变成现代文1.mp4  322.66M

|   |   ├──**02- 五步翻译法让文言文变成现代文2.mp4  237.58M

|   |   ├──**03- 五步翻译法让文言文变成现代文3.mp4  220.49M

|   |   ├──**04- 五步翻译法让文言文变成现代文4.mp4  302.93M

|   |   ├──**05- 五步翻译法让文言文变成现代文5.mp4  340.74M

|   |   ├──**06- 五步翻译法让文言文变成现代文6.mp4  302.95M

|   |   ├──**07- 五步翻译法让文言文变成现代文7.mp4  290.25M

|   |   └──**08- 五步翻译法让文言文变成现代文8.mp4  273.67M

└──2020高考语文作文基础飞跃班(完结)  

|   ├──**01.一轮作文导学课.mp4  846.70M

|   ├──**02.成就一类文之五大途径1.mp4  772.85M

|   ├──**03.成就一类文之五大途径2.mp4  862.78M

|   ├──**04.成就一类文之五大途径3.mp4  849.67M

|   ├──**05.成就一类文之五大途径4.mp4  864.32M

|   ├──**06.成就一类文之五大途径5.mp4  830.95M

|   ├──**07.成就一类文之五大途径6.mp4  924.54M

|   ├──**08.成就一类文之五大途径7.mp4  379.15M

|   ├──**09.成就一类文之五大途径8.mp4  366.47M

|   ├──**10.学员作文当堂精析1.mp4  674.76M

|   ├──**11.学员作文当堂精析2.mp4  957.05M

|   ├──**12.学员作文当堂精析3.mp4  712.60M

|   ├──**13.学员作文当堂精析4.mp4  946.43M

|   ├──**14.学员作文当堂精析5.mp4  980.03M

|   ├──**15.学员作文当堂精析6.mp4  761.11M

|   ├──**16.学员作文当堂精析7.mp4  1.03G

|   └──**【录播】乘风作文提分环节揭秘.mp4  383.54M


版权信息:本站所有资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如有侵犯您的版权,请及时联系客服,我们将尽快处理。

分享链接 分享海报

 • 赖**

  2月前赖**

  未评价,系统默认好评!

 • 凉*

  2021-02-04 19:09:31凉*

  未评价,系统默认好评!

 • 10023*****

  2月前10023*****

  未评价,系统默认好评!

 • M*

  2月前M*

  未评价,系统默认好评!

 • 5653****

  2020-08-22 10:11:585653****

  未评价,系统默认好评!

 • 15075*****

  2020-11-08 23:02:2415075*****

  未评价,系统默认好评!

 • 方*

  2021-01-04 19:55:38方*

  未评价,系统默认好评!

 • a4078*****

  2020-11-11 19:31:43a4078*****

  未评价,系统默认好评!

更多评论

嘿,我来帮您!